Ga naar inhoud


Uitspraak van 2005-01-10 inzake verwijderen s.a.


Gast

Aanbevolen berichten


Tekst in vorige bijlage:

 

 

LJN: AS6286,Sector kanton Rechtbank Arnhem, 356870 \ CV EXPL 04-6469 \ HK/180/TS

 

Datum uitspraak: 10-01-2005

Datum publicatie: 17-02-2005

Rechtsgebied: Civiel overig

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Verwijderen van een schotelantenne in een huurappartement.

 

 

 

 

 

 

Uitspraak

 

Rechtbank Arnhem

Sector kanton

Locatie Arnhem

 

 

 

zaakgegevens 356870 \ CV EXPL 04-6469 \ HK/180/TS

uitspraak van 10 januari 2005

 

 

Vonnis

 

in de zaak van

 

A

gevestigd te Arnhem

eisende partij

 

gemachtigde mr. J.E. Brands

 

tegen

 

B

wonende te Arnhem

gedaagde partij

 

gemachtigde Bureau voor Rechtshulp

 

 

Partijen worden hierna A en B genoemd.

 

 

De procedure

 

Voor het eerdere verloop van de procedure verwijst de kantonrechter naar het tussenvonnis van 13 september 2004. In dat tussenvonnis is een comparitie van partijen bepaald. Deze comparitie heeft op 6 december plaatsgevonden, tegelijkertijd met de comparitie in de zaken van A tegen C, D en E. De griffier heeft van de comparitie aantekeningen gemaakt. Het vonnis is bepaald op vandaag.

 

 

1. De vaststaande feiten

 

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist.

 

1.1 A verhuurt aan B de woning aan het ........... te Arnhem. De woning van B maakt deel uit van een flatgebouw en bevindt zich op de 9de etage. In artikel 9 lid 1 van het bij de huurovereenkomst van toepassing verklaarde huurreglement is het volgende bepaald:

 

“Het is huurder zonder voorafgaande toestemming van verhuurder niet toegestaan het gehuurde te wijzigen. De toestemming wordt in beginsel schriftelijk gegeven en is gebaseerd op de regeling Verbouwen zonder Brokken. Het verzoek om toestemming moet door huurder schriftelijk bij verhuurder ingediend worden. Onder wijzigen wordt hier niet alleen verstaan aan-, bij- of verbouwen en wegbreken, maar ook het aanbrengen van zonweringen, luiken, harde vloerbedekking en dergelijke, het plaatsen van (schotel-)antennes en zendinstallaties en het oprichten van schuren, garages, bergkasten, dierenverblijven, schuttingen en andere erfafscheidingen. Aan bedoelde toestemming kan verhuurder bijzondere voorwaarden verbinden.”

 

1.2 B heeft zonder voorafgaande toestemming een schotelantenne bevestigd aan de balustrade langs de galerij die toegang geeft tot de woningen op de 9de etage.

 

1.3 Bij brief van 5 november 2002 heeft A aan B onder meer het volgende laten weten:

 

“Wij hebben vastgesteld dat door u een schotelantenne is geplaatst. In het huurreglement staat dat u vooraf toestemming aan ons had moeten vragen. Dit is niet gebeurd. Ook is het ons beleid om onder voorwaarden toestemming te verlenen. De bij u aangetroffen situatie voldoet niet aan onze voorwaarden en is derhalve niet aanvaardbaar.

 

Onze voorwaarden zijn:

- De schotelantenne mag uitsluitend aan de achterzijde van de woning geplaatst worden;

- de schotelantenne moet inpandig, aan de binnenzijde van het balkon (...) geplaatst worden;

- galerijen en daken moeten altijd vrij blijven van antennes;

- de maximale doorsnede van de schotelantenne bedraagt 90 cm;

- de schotelantenne moet deugdelijk bevestigd worden;

- de bedrading ervan moet door een kozijn of het metselwerk gevoerd worden waarbij gaten afgekit moeten worden;

- (...)

 

Voor zover nodig stellen wij u in gebreke. Wij vragen u vóór 5 december 2002 de schotelantenne te verwijderen en de schade te herstellen. Als u de schotelantenne wilt herplaatsen, dan moet u dit doen met inachtneming van de hierboven aangegeven voorwaarden. Meer informatie kunt u lezen in de brochure “Verbouwen zonder brokken”.”

 

1.4 Ondanks verzoeken, ingebrekestellingen en sommaties van (de gemachtigde van) A heeft B de schotelantenne niet verwijderd en de schade niet hersteld.

 

 

2. De vordering en de beoordeling

 

2.1 A vordert B te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis de schotelantenne te verwijderen en verwijderd te houden, op verbeurte van een dwangsom van € 50,00 per dag dat B in strijd met het vonnis mocht handelen, zulks met een maximum van € 1.500,00, met machtiging van A om bij gebreke daarvan 30 dagen na betekening van het vonnis, de verwijdering zelf te doen bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm en op kosten van B, met veroordeling van B in de proceskosten. A baseert zich daarbij op artikel 7:215 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek en op artikel 9 lid 1 van het bij de huurovereenkomst van toepassing verklaarde huurreglement.

 

2.2 B heeft de vordering gemotiveerd weersproken, zoals hierna, voor zover van belang voor de beoordeling, aan de orde zal komen.

 

2.3 B heeft een beroep gedaan op artikel 28 van de Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (hierna: de Kaderrichtlijn). In dat artikel is bepaald dat de lidstaten vóór 24 juli 2003 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen dienen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. In de visie van B hebben op grond van de Kaderrichtlijn alle burgers recht op een schotelantenne voor de ontvangst van buitenlandse zenders. Dit recht mag slechts worden beperkt op grond van bouwkundige voorschriften of te grote financiële lasten, aldus B.

 

2.4 Het beroep van B op artikel 28 van de Kaderrichtlijn gaat niet op. Nederland heeft uitvoering gegeven aan artikel 28 van de Kaderrichtlijn door middel van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002. In artikel 1.3 van deze wet worden als doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 8, leden 2, 3 en 4 van de Kaderrichtlijn, in elk geval genoemd: a. het bevorderen van concurrentie bij het leveren van elektronische communicatienetwerken, elektronische communicatiediensten, of bijbehorende faciliteiten, onder meer door efficiënte investeringen op het gebied van infrastructuur aan te moedigen en innovaties te ondersteunen; b. de ontwikkeling van de interne markt; c. het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. Anders dan B stelt, kan uit de inhoud van deze wet noch uit de inhoud van de Kaderrichtlijn, worden afgeleid dat alle burgers recht hebben op een schotelantenne voor de ontvangst van buitenlandse zenders. Daarenboven richt de Kaderrichtlijn zich op de lidstaten en de nationale regelgevende instanties van de Europese Unie en richt de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 zich op de aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten. A is een stichting op het gebied van Volkshuisvesting en kan dan ook niet als zodanig worden aangemerkt.

 

2.5 B heeft verklaard dat hij weet dat het plaatsen van de schotelantenne aan de voorkant van het flatgebouw niet is toegestaan. Het plaatsen van de schotelantenne aan de achterkant van het flatgebouw geeft echter geen ontvangst en B wil, naast RAI Uno, graag 4 locale zenders uit Napels ontvangen. Volgens B bevindt zich al 10 jaar een schotelantenne op het dak van het flatgebouw, als bewijs waarvan B een tweetal foto’s heeft overgelegd, en heeft B ongeveer 1½ jaar geleden aan A voorgesteld om een gemeenschappelijke schotelantenne op het dak van het flatgebouw te plaatsen.

 

2.6 Nu A tijdens de comparitie na antwoord heeft aangegeven dat ook de schotelantenne op het dak van het flatgebouw verwijderd dient te worden, zal aan dit verweer van B voorbij worden gegaan. Het verzoek van B dat A hem toestemming verleent om zijn schotelantenne op het dak van het flatgebouw te plaatsen zal dan ook niet worden gehonoreerd. Met betrekking tot het voorstel van B om een gemeenschappelijke schotelantenne op het dak van het flatgebouw te plaatsen heeft A aangegeven dat zij deze mogelijkheid heeft overwogen, maar dat het in bouwtechnisch opzicht lastig en in financieel opzicht niet rendabel is, hetgeen door B niet is betwist.

 

2.7 Het voorgaande leidt tot het oordeel van de kantonrechter dat de vordering van A dient te worden toegewezen. Daarbij speelt ook een rol dat B een redelijk alternatief heeft om nieuws uit Italië te ontvangen. Dat B, naast RAI Uno, niet meer in staat is om vier locale zenders uit Napels te ontvangen, doet daar niet aan af, temeer nu zich in de toekomst meer mogelijkheden op het gebied van elektronische communicatie zullen gaan voordoen.

 

2.8 Als de in het ongelijk gestelde partij zal B in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

 

 

 

 

3. De beslissing

 

De kantonrechter

 

3.1 veroordeelt B om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de in strijd met het beleid van A geplaatste schotelantenne c.a. te verwijderen en verwijderd te houden, op straffe van het verbeuren van een dwangsom van € 50,00 per dag of gedeelte daarvan dat B in strijd met het vonnis mocht handelen, met een maximum van € 1.500,00;

 

3.2 machtigt A om bij gebreke van verwijdering van de schotelantenne c.a. 30 dagen na betekening van dit vonnis de verwijdering zelf te doen bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm van politie en justitie;

 

3.3 gelast dat de kosten die noodzakelijk mochten zijn bij de uitvoering van de machtiging door B op vertoon van een door de deurwaarder te verstrekken kostenopgave voldaan dienen te worden;

 

3.4 veroordeelt B in de kosten van deze procedure aan de kant van A bepaald en tot aan deze uitspraak begroot op € 83,78 aan explootkosten, € 273,00 aan vast recht en € 270,00 aan salaris gemachtigde;

 

3.5 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

 

3.6 wijst het meer of anders gevorderde af.

 

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. H.P.M. Kester en in het openbaar uitgesproken op 10 januari 2005.

Gerdy

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Oftewel: de kleine man trekt weer aan het kortste eind...
En moet daar nog voor betalen ook


Dit is een uitspraak van de kantonrechter die
niet noodzakelijkerwijs stand houdt in een
mogelijke hogere beroepszaak.
Alleen kost zo'n beroepszaak de kleine man
eventueel (onevenredig) veel geld.

En om in het betoog je alleen te beperken tot
de mogelijkheid van ontvangst van enkele
Italiaanse zenders is wellicht niet zo slim.
Het (Europese) recht op vrije informatie is
niet beperkt tot (een regio in) Italië.
Indien je als moderne wereldburger informatie,
en zeker de visuele, uit de hele wereld wilt
kunnen ontvangen dan is vooralsnog een
satellietontvangstinstallatie HET aangewezen
middel daartoe.


Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />

sattaz
Link naar reactie
Delen op andere sites

volgens mij staat in de wet, iedereen mag de vrije sinalen oppakken,en daarvoor de antennes aanschaffen en plaatsen.

kijk een mast is geen antenne dus voor de mast zal een vergunning moeten komen maar niet voor de antennes.

en aangezien de schotel ook een antenne is kunnen ze hem niks maken en zou ik een advocaat in dienst nemen en hoger beroep aantekenen

Link naar reactie
Delen op andere sites

hoi,

 

als er eens goed gelezen wordt kan een ieder zien dat hij

zijn schotel niet op het balkon heeft gezet,maar op de

gallerij en dan moet je volgens mij of een hele flexible

woningbouw vereniging hebben of een echt heel sterk punt om te mogen plaatsen.

je kan in de uitspraak ook de voorwaarden zien tot het plaatsen van een schotel.

en er zitten woningsbouw verenigingen tussen die minder toestaan.

de heer heeft helaas de pech dat zijn balkon aan de verkeerde kant staat maar hij mag op zijn balkon plaatsen zelf tot 90cm.

ik geef hem weinig kans om het in een hoger beroep te gaan winnen.

 

 

regards bommeltje

[color:"bleu"]to do is to be,to be is to do,dobedobedoo[/color]

[color:"red"]triple dragon incl skyworld[/color]

smart msp 01/dreambox7000s/manhattan550 blindsearch/dreambox 500c/dreambox 7020

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik vind dat de bouwvereninging nog schappelijk is met de mogelijkheden voor het plaatsen van een schotel.

Heb je gelijkvloers of heb je boven slaapkamers .

Dan zou je hem mischien op de slaapkamer kunnen zetten.

Alleen als je sávonds naar bed gaat zal het nu een beetje kouder zijn.

 

Mvg Hay <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
2.4 c. het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit.

 

[color:"red"] en erop volgend [/color]

 

Anders dan B stelt, kan uit de inhoud van deze wet noch uit de inhoud van de Kaderrichtlijn, worden afgeleid dat alle burgers recht hebben op een schotelantenne voor de ontvangst van buitenlandse zenders.

 

daar vergist de rechter zich; c is weldegelijk een "VRIJE KEUZE"

 

Citaat:
Daarenboven richt de Kaderrichtlijn zich op * * * * elektronische communicatienetwerken en -diensten. A is een stichting op het gebied van Volkshuisvesting en kan dan ook niet als zodanig worden aangemerkt.

 

natuurlijk is A woningbouwmaatschappij cq verhuurder geen instituut dat zich moet bezighouden met het bevorderen van informatie aanbieden enof dergelijke diensten,

maar dat geeft niet per definitie aan dat ze daarmee het recht hebben jouw vrije keuze alsnog te verbieden.

 

iets sterker bij een beroep aantekenen (dacht ik zo)

 

echter indien je vluchtwegen aan galerijzijde blokkeert heb je een levensgroot probleem want brandweer en bouwbeheer kunnen de woonvergunning van de hele flat nietig verklaren indien er een onveilige situatie bestaat...

dus liever pontifikaal aan de buitengevelzijde (galerijhek) hangen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> dan is er geen gevaar.

 

cheers

I Don't Know Why

Norah Jones

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
2.4 c. het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit.

[color:"red"] en erop volgend [/color]

Anders dan B stelt, kan uit de inhoud van deze wet noch uit de inhoud van de Kaderrichtlijn, worden afgeleid dat alle burgers recht hebben op een schotelantenne voor de ontvangst van buitenlandse zenders.

daar vergist de rechter zich; c is weldegelijk een "VRIJE KEUZE"Helaas heeft de rechter conform de Nederlandse wet hier wel degelijk het gelijk aan zijn kant. Partij B heeft in dit geval het verkeerde artikel aangevoerd!!
In dit geval had B op de volgende richtlijn moeten wijzen :

COM(2001)351 definitief
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
OVER DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET VRIJE
VERKEER VAN GOEDEREN EN DIENSTEN - ARTIKEL 28 EN 49 VAN HET
VERDRAG - OP HET GEBIED VAN HET GEBRUIK VAN SCHOTELANTENNES

Artikel 28 gaat alleen over de vrije handel, niet over de ontvangst. de boven genoemde richtlijn gaat over de ontvangst, naar aanleiding van Artikel 28, 49 en nog enkele andere artikelen, ook die over de rechten van de mens.Citaat:
Daarenboven richt de Kaderrichtlijn zich op * * * * elektronische communicatienetwerken en -diensten. A is een stichting op het gebied van Volkshuisvesting en kan dan ook niet als zodanig worden aangemerkt.

natuurlijk is A woningbouwmaatschappij cq verhuurder geen instituut dat zich moet bezighouden met het bevorderen van informatie aanbieden enof dergelijke diensten,
maar dat geeft niet per definitie aan dat ze daarmee het recht hebben jouw vrije keuze alsnog te verbieden.

iets sterker bij een beroep aantekenen (dacht ik zo)

echter indien je vluchtwegen aan galerijzijde blokkeert heb je een levensgroot probleem want brandweer en bouwbeheer kunnen de woonvergunning van de hele flat nietig verklaren indien er een onveilige situatie bestaat...
dus liever pontifikaal aan de buitengevelzijde (galerijhek) hangen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> dan is er geen gevaar.

cheers


en hier komt dan de achterdeur van de richtlijn in gesprek:

Ter verduidelijking een paar stukken uit de richtlijn:


Om als uitzondering op fundamentele vrijheden van de interne markt te worden erkend moeten nationale maatregelen die op een niet-geharmoniseerd gebied als dat van de handel in en de installatie en het gebruik van schotelantennes de uitoefening van deze vrijheden kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk kunnen maken, aan vier voorwaarden voldoen:
· ze moeten zonder discriminatie worden toegepast,
· ze moeten hun rechtvaardiging vinden in de in het Verdrag genoemde rechtmatige
belangen, die met name de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid betreffen, dan wel in andere door de jurisprudentie van het Hof van Justitie erkende rechtmatige belangen, hetzij als[color:"red"] "dwingende redenen van algemeen belang"[/color] voor diensten of als [color:"red"]"dringende behoeften" [/color]voor goederen, en waarvan de bescherming van de consument of het milieu een voorbeeld is,

(cut)

[color:"red"] In dit verband moet ook rekening worden gehouden met de richtlijn inzake "Televisie zonder grenzen", waarin in het algemeen wordt bepaald dat de lidstaten de vrijheid van ontvangst moeten waarborgen en de doorgifte van televisie-uitzendingen uit andere lidstaten niet mogen belemmeren om redenen die binnen de gecoördineerde gebieden vallen. [/color]


Artikel 28 en 49 zijn rechtstreeks en onvoorwaardelijk in de rechtsorde van de lidstaten van toepassing18 en hebben rechtstreekse werking. Met name het vrije verkeer van diensten in de interne markt is een grondbeginsel van het communautaire recht, dat zowel aan de verrichter als aan de ontvanger van diensten toekomt. Omdat het communautaire recht voorrang heeft op het nationale recht, doen artikel 28 en 49 rechten voor de belanghebbenden ontstaan die de nationale autoriteiten in acht moeten nemen en moeten vrijwaren.Ik denk dat de Kantonrechter zich met zijn uitspraak....

Citaat:

2.4 Het beroep van B op artikel 28 van de Kaderrichtlijn gaat niet op. Nederland heeft uitvoering gegeven aan artikel 28 van de Kaderrichtlijn door middel van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002.


... heel ver uit het fenster hangt, daar in de richtlijn staat, dat de richtlijn en de artikelen een communautaire recht hebben, ze staan boven de Nederlandse wet. (zie hierboven) De vraag is dus of de Kantonrechter bevoegd is om in deze een uitspraak te doen.

Als tweede punt wordt in het oordeel met geen woord gerept over de vier uitzonderingen die in de richtlijn staan. De kantonrechter ziet dus geen bezwaren wat betreft algemeen belang of milieu technischeof andere redenen de schotel als zodanig te verbieden.

Volgens mij heeft een hoger beroep op basis van dit oordeel dus een goede kans van slagen. Ik denk wel dat de woningbouwvereniging dan met het argument van het "algemeen belang" komt en wat dan het oordeel zal zijn.......


mvg
Link naar reactie
Delen op andere sites

een mooi stukkie huiswerk harpijen.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />

 

maar er is dus weldegelijk een kans in een beroep.. op de uitspraak.

 

er zijn wel vaker plaatselijke kantonrechters geweest die net even te ver uit het venster leunden en na beroep eruit donderden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />

 

en dat is niet alleen op dit gebied gebeurd mbt satelliet schotels.

 

alleen zal het beroep aantekenen weer op last en kosten van de partij komen.. die heeft er wel weer een tijd ergernis mee..

 

ik wens hem sterkte en steun hem.

 

cheers

I Don't Know Why

Norah Jones

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
een mooi stukkie huiswerk harpijen.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />


Bedankt!

Citaat:

alleen zal het beroep aantekenen weer op last en kosten van de partij komen.. die heeft er wel weer een tijd ergernis mee..

ik wens hem sterkte en steun hem.

cheers


Na ja, dat met die kosten is zo een ding :

Citaat:

B
wonende te Arnhem
gedaagde partij

gemachtigde Bureau voor Rechtshulp


Er staat dus dat partij B ondersteund door het bureau voor rechtshulp, het zou dus ook aan het bureau zijn hier actie te ondernemen.

mvg
Link naar reactie
Delen op andere sites

jawel maar die leven niet van de lucht...

 

alleen als er ook goed succes te boeken valt "publicitair" zal zo'n bureau rechtshulp het achterste van hun tong laten zien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />

 

wie betaald die gasten...

wij met z'n allen of de regering ?

 

cheers

I Don't Know Why

Norah Jones

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

 

daar ben ik het helaas volledig met je eens. En of "wij" of de regering het betaald is op het eind toch gelijk.

 

Aan de andere kant zou ik het interessant vinden wat een hogere instantie van dit oordeel vind.

Misschien moet ik maar een mail aan een europarlementarier schrijven, dan doen die ook iets voor hun geld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />

 

mvg

Link naar reactie
Delen op andere sites

ha.. laat me niet lachen (retorisch bedoeld)

 

die heb ik met z'n allen in 2003 allang aangeschreven, om eens wat te harmoniseren in europa met betrekking tot dit onderwerp.

 

en niet alleen de nederlandse parlementariers, maar ook alle commissie leden die een raakvlak hebben met vrije handel en vrije meningsuiting..

 

kan je zeggen dat er dat heel veel zijn

die een dergelijk raakvlak hebben met satelliet kijken en de wetgeving daaromtrent..

zelfs bolkestein was toen in een gremium met van de partij.

 

reacties.. -0-

 

 

geloof dat enkel de officiele politieke achterban van die parlementariers een puntje van aandacht erdoor krijgen.

 

dus eerder je lokale en nationale politiekers aanschrijven helpt misschien.

 

cheers

I Don't Know Why

Norah Jones

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...