Ga naar inhoud


naheffingsaanslag parkeerbelasting amsterdam allo ?


Jean-Claude

Aanbevolen berichten


 • Reacties 81
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

 • Moderator

Kaart het eens aan op flitsservice.nl of flitsservice.be.

 

Die weten je precies te vertellen, hoe te handelen.

Garantie geven ze niet, maar velen krijgen het bezwaar wat je indienen toch gewonnen.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

@Jean-Claude

 

Op de WOB zit tegenwoordig een reactietermijn voor de gemeente. Overtreding van die termijn betekent dat jij de gemeente een boete kan opleggen. Ik meen gelezen te hebben iets van 600 euries.

 

Zou een giller zijn. Betaal je daar je bon van.

 • Resistance is futile you will be assimilated
 • Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790)
 • Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

yep, ben al een aangetekende brief aan het voorbereiden om hen in gebreke te stellen.

baat het niet dan schaadt het niet.

en deze keer krijgen de wethouders een kopij toegestuurd.

uit de eerste reakties lees ik dat ik waarschijnlijk toch zal moeten betalen, maar ik geef me nog niet gewonnen frown

DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 2 weken later...

ik had beloofd om jullie op de hoogte te houden - ziehier de brief die ik vandaag heb mogen ontvangen van Cition Parkeermanagement uit Amsterdam

Origineel bericht van: Cition
Uw argumenten

U was er niet van op de hoogte dat ter plekke betaald parkeren is ingevoerd. Daarbij wijst u er op dat de parkeerautomaat niet functioneerde en dat u in de omgeving geen andere parkeerautomaat zag. Ook zag u geen borden die aangaven dat ter plekke betaald moest worden om te parkeren. U stuurt enkele foto's mee ter verduidelijking. u stelt de hoogte van de naheffingsaanslag niet in verhouding te staan tot het parkeeruurtarief. U geeft aan van goede wil te zijn en zeker te hebben betaald indien u had geweten dat ter plekke betaald parkeren van kracht is. Tenslotte verzoekt u om toezending van enkele documenten, waarbij u verwijst naar de WOB.

 

De overwegingen van de gemeente

Volgens de belastingsrechter mag het als algemeen bekend worden verondersteld dat in steden in het algemeen (en Amsterdam in het bijzonder) een regeling voor betaald parkeren bestaat (hof Amsterdam 15 oktober 1993) nr.92/1622 M IV). Anno 2009 is het zelfs zo dat het parkeren zonder betalingsplicht in de binnenstad én in de meeste stadsdelen tot de uitzonderingssituatie kan worden gerekend, ook in de avonden en in weekeinden.

 

in Amsterdam bepalen de stadsdelen zelfstandig het parkeerbeleid binnen hun gebied en leggen het gekozen beleid vast in de verordeningen op de stadsdelen. Ook op www.cition.nl kunt u altijd de meest actuele informatie vinden over parkeren in Amsterdam.

 

in het gebied waar u parkeerde is met ingang van 1 april 2009 betaald parkeren ingevoerd. Na een waarschuwingsperiode van twee weken zijn de controlewerkzaamheden daadwerkelijk begonnen. Alvorens hiermee te starten is de inrichting van het gebied, met betrekking tot de bebording en parkeerautomaten, als voldoende duidelijk gekenmerkt.

 

Ten aanzien van de borden die op grond van de Gemeentewet worden geplaatst om betaald parkeren aan te duiden, heeft de wetgever, in tegenstelling tot de bebording die op grond van de Wegenverkeerswet worden geplaatst, geen aparte regeling getroffen. Het is aan de gemeenten / stadsdelen zelf overgelaten op welke wijze zij de parkeerbelastingsplicht aanduiden.

 

Ook wanneer een automobilist niet in eerste instantie heeft gezien of begrepen dat er betaald moet worden voor het parkeren, mag volgens de belastingsrechter van betrokkene enige zelfwerkzaamheid verwacht worden om te verifiëren of er inderdaad kan worden geparkeerd zonder betalen, waarbij de betrokkene altijd verantwoordelijk blijft voor het juist parkeren van het voertuig. "Van een automobilist die in een voor hem vreemde gemeente terechtkomt, mag immers worden verwacht dat hij zich ter plekke oriënteert op de aldaar geldende regels" (Gerechtshof 's-Gravenhage 26 april 1994, nr.930691, E III en 18 mei 1994, nr.932068 E III). Dit geldt ook in de situatie dat een bord of parkeerautomaat slecht zichtbaar of geheel aan het gezicht is onttrokken, zoals bijvoorbeeld in wijken die nog in aanbouw zijn of worden geherprofileerd. De aanwezigheid van een parkeerautomaat duidt op een fiscaal parkeerregime in die omgeving en de tekstborden geven duidelijke informatie over tarief en tijden.

 

In stadsdelen waar betaald parkeren is ingevoerd wordt overal parkeerbelasting geheven, behalve waar een parkeerverbod is of waar sprake is van een afgebakend terrein. Zo dient een privé-terrein door middel van een slagboom, paaltjes, een bord of ketting van de openbare weg gescheiden te worden wil de parkeerplaats niet fiscaal gehandhaafd worden.

 

Er zijn meerdere straten in Amsterdam waarin geen parkeerautomaten staan of waar geen bebording is opgehangen. Toch is de parkeerder ook in deze straten parkeerbelasting verschuldigd voor gebruik van fiscale parkeerplaatsen.

 

Wanneer een parkeerautomaat defect is, wordt de parkeerder geacht op een andere wijze het parkeergeld te betalen. Dit kan op een tamelijk eenvoudige manier : de parkeerder kan bij een andere automaat in de omgeving een parkeerkaartje kopen. er staan meerdere parkeerautomaten in de omgeving van deze parkeerplek.

 

U stelt in uw brief impliciet dat de kosten van de opgelegde naheffingsaanslag niet in verhouding vind staan tot het parkeeruurtarief. Deze door u ervaren onevenwichtigheid is niet in een bezwaarprocedure aan te vechten. Ter uwer informatie evenwel het volgende. de regelgeving en tariefsbepaling met betrekking tot de parkeertarieven en de hoogte van de naheffingsaanslagen worden jaarlijks vastgelegd door de Gemeenteraad van Amsterdam en vastgelegd op 49.60. Het hierin wettelijk voorgeschreven maximum (EUR 50,00) wordt niet overschreden.

 

Het genoemde verschuldigde bedrag is opgebouwd uit één uur parkeertarief (van EUR 0,10 tot EUR 5,00) én de kosten van het opleggen van de naslagheffing (EUR 49.60)

 

De parkeerbelasting is een objectieve belasting. Het kenmerk van een objectieve belasting is dat zij geen rekening hoeft te houden met de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtigen, zijnde parkeerders van voertuigen. De reden van het parkeren zonder betalen is feitelijk niet van belang voor het vaststellen van de belastingsplicht. Alleen wanneer onomstotelijk wordt aangetoond dat geparkeerd werd in een noodsituatie of een spoedsituatie die direct gepaard is gegaan met een (spoedeisende) ziekenhuisopname of (spoedeisend) huisartsbezoek, wordt hiervan afgeweken.

 

Met betrekking tot uw verzoek om aanvullende informatie op basis van de Wet Openbaar Bestuur het volgende :

 

Alle reguliere parkeerplaatsen in Amsterdam vallen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen onder de werking van het belastingsrecht. Deze Verordening Parkeerbelastingen, waarin onder andere de hoogte van deze kosten van de naheffingsaanslag is geregeld, is gebaseerd op de Gemeentewet 112.

 

De directeur van Stadstoezicht is gemandateerd, door het College van burgemeesters en Wethouders van Amsterdam, op basis van art.231 lid 2 van de Gemeentewet, om de parkeerbelasting te innen. de directeur heeft deze bevoegdheid gemandateerd (ondermandaat) aan fiscale controleurs werkzaam bij Stadstoezicht.

 

Het toepassingsgebied van de Wahv (Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften) stekt zich niet uit tot het parkeerbelastingsbeleid en de handhaving ervan. De Wahv heeft betrekking op gedragingen die in strijd zijn met op het verkeer betrekking hebbende voorschriften gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet. Het betaald parkeren is fiscaal geregeld. De Wegenverkeerswet en daarmee ook de Wahv zijn hierop niet van toepassing. Omdat het fiscale parkeerrecht niet onder het strafvorderingsrecht valt, zijn noch richtlijnen van het Openbaar Ministerie noch regelgeving, zoals beëdigingen van buitengewoon opsporingsambtenaren, van toepassing.

 

Op de betalingsherinnering (duplicaat aanslagbiljet naheffingsaanslag parkeerbelasting), welke door de Dienst Belasting Gemeente Amsterdam naar u is gestuurd, wordt vermeld wie de naheffingsaanslag heeft opgelegd (Stadstoezicht) en wie tot inning van de naheffingsaanslag bevoegd is (Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam). Tevens wordt de reden van het opleggen van de naheffingsaanslag vermeld, de datum, het tijdstip en de plaats waarop de naheffingsaanslag is opgelegd, alsmede de termijn waarbinnen het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. Hiermee is aan de wettelijke vereisten voldaan.

 

De eerste acceptgiro (duplicaat naheffingsaanslag) staat gelijk aan het verstrekken van documenten die de verlangde informatie bevatten in de zin van artikel 7 lid 1 sub a tot en met d van de WOB. In de belastingsherinnering staan immers alle (relevante) gegevens vermeld die ook op de naheffingsaanslag vermeld staan. Aangezien de originele naheffingsaanslag onder de ruitenwisser wordt geplaatst, is deze niet meer in ons bezit, maar de gegevens staan, zoals gezegd, op de door u ontvangen belastingsherinnering.

 

Uitspraak

Gezien het voorgaande is besloten :

1. uw bezwaarschrift ongegrond te verklaren

2. de bestreden naheffingsaanslag in stand te laten

 

Beroep

Indien u het niet eens bent met deze uitspraak, kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak in beroep gaan bij : Rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht Belastingskamer, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM.

Uw beroep dient te worden gemotiveerd. Stuur altijd een kopie van de uitspraak mee. Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd. Meer informatie kunt u krijgen bij de Rechtbank.

 

Getekend

directeur Cition

 

dit is dus niet meer of niet minder dan wat ik had verwacht, al onze argumenten worden van tafel geveegd meer zelfs :

Origineel bericht van: Cition
De reden van het parkeren zonder betalen is feitelijk niet van belang voor het vaststellen van de belastingsplicht

het kan hen dus weinig schelen waarom er geen parkeergeld betaald werd, of er nu borden staan of niet, parkeermeters of niet, een belasting is een belasting en moet betaald worden. Punt.

Ik ben het met die zienswijze natuurlijk niet eens, maar om nu beroep te gaan aantekenen bij de rechtbank ? Ik denk dat we gewoon een streep onder deze zaak gaan trekken, ik heb geen zin om een spelletje David tegen Goliath te gaan spelen.

DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Welnee, dit is gewoon een standaard brief. Misschien 2 regels gewijzigd.

 

Wat jij moet doen? Da's lastig. Ik kreeg ooit een bekeuring voor een ovetreding die ik op het punt stond te begaan. Zo'n bord verboden voor auto's tussen 16:00-18:00 uur. Je kent dat wel, automobilistje pesten tijdens de spits.

 

Stond er 30 meter voor dat bord een agente. Geen probleem dus, ik gewoon keren. Toch een bon. Eerste bezwaar werd afgewezen. Dus daarna bezwaar bij de officier van justitie ingediend. Na een lange tijd wachten kreeg ik ineens een flut brief. Bij nader inzien had ik gelijk en ik kreeg m'n 60 euries terug.

 

Dus je kan het proberen.

 

Maar ja, mooie tijden breken aan. Het kabinet is gevallen dus voor de zomer nieuwe ronden nieuwe kansen!

 

 

 • Resistance is futile you will be assimilated
 • Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790)
 • Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ambtenaren zijn weinig flexibel en werken in dit geval niet in je belang; het argument parkeerautomaat defect hebben ze natuurlijk vaker gehoord en ze hebben een standaardantwoord klaar liggen. De grootste kans op succes heb je bij de rechter, maar inderdaad, dat is een grote stap waarvan je moet beslissen of het zin heeft die te zetten.

 

Ik ga even punt per punt op de uitspraak aangeven wat ik er van vind.

 

Origineel bericht van: Cition
Uw argumenten

U was er niet van op de hoogte dat ter plekke betaald parkeren is ingevoerd. Daarbij wijst u er op dat de parkeerautomaat niet functioneerde en dat u in de omgeving geen andere parkeerautomaat zag. Ook zag u geen borden die aangaven dat ter plekke betaald moest worden om te parkeren. U stuurt enkele foto's mee ter verduidelijking. u stelt de hoogte van de naheffingsaanslag niet in verhouding te staan tot het parkeeruurtarief. U geeft aan van goede wil te zijn en zeker te hebben betaald indien u had geweten dat ter plekke betaald parkeren van kracht is. Tenslotte verzoekt u om toezending van enkele documenten, waarbij u verwijst naar de WOB.

 

Samenvatting van het bezwaar. Deze lijkt me correct en weinig discussie behoevend.

 

Origineel bericht van: Cition

De overwegingen van de gemeente

Volgens de belastingsrechter mag het als algemeen bekend worden verondersteld dat in steden in het algemeen (en Amsterdam in het bijzonder) een regeling voor betaald parkeren bestaat (hof Amsterdam 15 oktober 1993) nr.92/1622 M IV). Anno 2009 is het zelfs zo dat het parkeren zonder betalingsplicht in de binnenstad én in de meeste stadsdelen tot de uitzonderingssituatie kan worden gerekend, ook in de avonden en in weekeinden.

 

Waar de gemeente hier op doelt is de informatieplicht die ik in dit draadje al eens eerder heb genoemd. Een gemeente moet bij iedere regel die ze wil afdwingen aantonen dat de burger had kunnen weten dat de regel van kracht was. Iedere burger moet namelijk de wet kennen, maar dat burgers van alle gemeentelijke regels op de hoogte zijn in alle gemeentes waar ze komen is wel erg veel gevraagd. Vandaar dat een gemeente een informatieplicht heeft.

 

Uiteraard hebben automobilisten in het verleden geprobeerd te beargumenteren dat dat ook geldt voor parkeren: Gemeente voldeed niet aan informatieplicht, dus parkeerbon zou niet terecht zijn. Dat is door rechters niet zonder meer geaccepteerd, je mag als burger wel een vermoeden hebben dat er in een stad als Amsterdam iets als betaald parkeren geldt en dus iets verder kijken als je neus lang is. Dat houdt wel op bij "iets verder kijken dan je neus lang is", de informatieplicht geldt wel degelijk, je hoeft geen uitgebreid onderzoek te doen.

 

Iedere situatie is anders. In dit geval zou je kunnen beargumenteren dat het hier om een buitenwijk gaat, en het dus allesbehalve vanzelfsprekend is dat er betaald moet worden en goede informatievoorziening voor de automobilist wel degelijk cruciaal is.

 

Origineel bericht van: Cition

in Amsterdam bepalen de stadsdelen zelfstandig het parkeerbeleid binnen hun gebied en leggen het gekozen beleid vast in de verordeningen op de stadsdelen. Ook op www.cition.nl kunt u altijd de meest actuele informatie vinden over parkeren in Amsterdam.

 

Dat is heel leuk voor de gemeente en Cition, maar hoe had jij dat kunnen weten? Hoe moet jij op het idee komen op www.cition.nl te gaan kijken? Dat zijn de vragen die ik de gemeente zou stellen als ik dit zou aanvechten.

 

Origineel bericht van: Cition

in het gebied waar u parkeerde is met ingang van 1 april 2009 betaald parkeren ingevoerd. Na een waarschuwingsperiode van twee weken zijn de controlewerkzaamheden daadwerkelijk begonnen. Alvorens hiermee te starten is de inrichting van het gebied, met betrekking tot de bebording en parkeerautomaten, als voldoende duidelijk gekenmerkt.

 

Origineel bericht van: Cition

Ten aanzien van de borden die op grond van de Gemeentewet worden geplaatst om betaald parkeren aan te duiden, heeft de wetgever, in tegenstelling tot de bebording die op grond van de Wegenverkeerswet worden geplaatst, geen aparte regeling getroffen. Het is aan de gemeenten / stadsdelen zelf overgelaten op welke wijze zij de parkeerbelastingsplicht aanduiden.

 

Dit klopt, het is geen verplicht verkeersteken en een gemeente mag in principe zelf kiezen hoe hij zijn informatieplicht uitvoert. Wel is het logisch dat een gemeente om deze plicht goed uit te voeren de standaard afgesproken bewegwijzeringsborden gebruikt. Amsterdam doet dat ook netjes, maar niet op de voorgeschreven wijze, je zou dus kunnen zeggen dat Amsterdam hier te kort is geschoten.

 

Origineel bericht van: Cition

Ook wanneer een automobilist niet in eerste instantie heeft gezien of begrepen dat er betaald moet worden voor het parkeren, mag volgens de belastingsrechter van betrokkene enige zelfwerkzaamheid verwacht worden om te verifiëren of er inderdaad kan worden geparkeerd zonder betalen, waarbij de betrokkene altijd verantwoordelijk blijft voor het juist parkeren van het voertuig. "Van een automobilist die in een voor hem vreemde gemeente terechtkomt, mag immers worden verwacht dat hij zich ter plekke oriënteert op de aldaar geldende regels" (Gerechtshof 's-Gravenhage 26 april 1994, nr.930691, E III en 18 mei 1994, nr.932068 E III). Dit geldt ook in de situatie dat een bord of parkeerautomaat slecht zichtbaar of geheel aan het gezicht is onttrokken, zoals bijvoorbeeld in wijken die nog in aanbouw zijn of worden geherprofileerd. De aanwezigheid van een parkeerautomaat duidt op een fiscaal parkeerregime in die omgeving en de tekstborden geven duidelijke informatie over tarief en tijden.

 

Dit is een heikel punt. Er stond een parkeerautomaat in die straat en die automaat had je aan het denken kunnen zetten. Een beroep kan dus alleen slagen als na zelf oriënteren de conclusie is dat er geen sprake van betaald parkeren is. Je zou in dit geval overigens tot die conclusie kunnen komen, namelijk het scheve bord aan de verkeerde kant van de weg leidt tot de conclusie dat het bord voor de andere straat was.

 

Origineel bericht van: Cition

In stadsdelen waar betaald parkeren is ingevoerd wordt overal parkeerbelasting geheven, behalve waar een parkeerverbod is of waar sprake is van een afgebakend terrein. Zo dient een privé-terrein door middel van een slagboom, paaltjes, een bord of ketting van de openbare weg gescheiden te worden wil de parkeerplaats niet fiscaal gehandhaafd worden.

 

Ik zou hier wederom antwoorden "leuk en aardig, maar hoe had ik dat kunnen weten?"

 

Origineel bericht van: Cition

Er zijn meerdere straten in Amsterdam waarin geen parkeerautomaten staan of waar geen bebording is opgehangen. Toch is de parkeerder ook in deze straten parkeerbelasting verschuldigd voor gebruik van fiscale parkeerplaatsen.

 

Ik vind dit wel heel straf wat de gemeente/Cition hier opschrijft: Met alle respect voor dat je als automobilist zelf wat dient na te denken: De gemeente is wel degelijk verplicht te informeren. Niet informeren betekent niet kunnen innen.

 

Origineel bericht van: Cition

Wanneer een parkeerautomaat defect is, wordt de parkeerder geacht op een andere wijze het parkeergeld te betalen. Dit kan op een tamelijk eenvoudige manier : de parkeerder kan bij een andere automaat in de omgeving een parkeerkaartje kopen. er staan meerdere parkeerautomaten in de omgeving van deze parkeerplek.

 

Dit is inderdaad de situatie. Een defecte automaat levert geen vrijstelling van parkeerbelasting op, je moet dan een andere automaat zoeken.

 

Origineel bericht van: Cition

U stelt in uw brief impliciet dat de kosten van de opgelegde naheffingsaanslag niet in verhouding vind staan tot het parkeeruurtarief. Deze door u ervaren onevenwichtigheid is niet in een bezwaarprocedure aan te vechten. Ter uwer informatie evenwel het volgende. de regelgeving en tariefsbepaling met betrekking tot de parkeertarieven en de hoogte van de naheffingsaanslagen worden jaarlijks vastgelegd door de Gemeenteraad van Amsterdam en vastgelegd op 49.60. Het hierin wettelijk voorgeschreven maximum (EUR 50,00) wordt niet overschreden.

 

Het genoemde verschuldigde bedrag is opgebouwd uit één uur parkeertarief (van EUR 0,10 tot EUR 5,00) én de kosten van het opleggen van de naslagheffing (EUR 49.60)

 

Hier heeft de gemeente ongelijk. Waar de gemeente op doelt is dat ze zelf die EUR 49,60 heeft vastgesteld en dat die dus voor iedere naheffingsaanslag geld, ongeacht de situatie. Het is echter wel degelijk mogelijk die EUR 49,60 aan te vechten in een bezwaar. Dat is waarom we de berekening van die EUR 49,60 hebben opgevraagd via de WOB. Gemeentes maken namelijk nogal gauw een potje van deze berekening (ze willen gewoon geld vangen en de onderbouwing, ach, verzin wat) en als die niet op orde is dan moet de naheffing wel degelijk van tafel.

 

Origineel bericht van: Cition

De parkeerbelasting is een objectieve belasting. Het kenmerk van een objectieve belasting is dat zij geen rekening hoeft te houden met de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtigen, zijnde parkeerders van voertuigen. De reden van het parkeren zonder betalen is feitelijk niet van belang voor het vaststellen van de belastingsplicht. Alleen wanneer onomstotelijk wordt aangetoond dat geparkeerd werd in een noodsituatie of een spoedsituatie die direct gepaard is gegaan met een (spoedeisende) ziekenhuisopname of (spoedeisend) huisartsbezoek, wordt hiervan afgeweken.

 

Dit lijkt mij een stuk standaardtekst die weinig met dit geval te maken heeft, je hebt helemaal niet beargumenteerd dat er een speciale omstandigheid was waarom je dit keer niet betaald hebt. Dit behoeft dan ook geen verdere toelichting.

 

Origineel bericht van: Cition

Met betrekking tot uw verzoek om aanvullende informatie op basis van de Wet Openbaar Bestuur het volgende :

 

Alle reguliere parkeerplaatsen in Amsterdam vallen op grond van de Verordening Parkeerbelastingen onder de werking van het belastingsrecht. Deze Verordening Parkeerbelastingen, waarin onder andere de hoogte van deze kosten van de naheffingsaanslag is geregeld, is gebaseerd op de Gemeentewet 112.

 

De directeur van Stadstoezicht is gemandateerd, door het College van burgemeesters en Wethouders van Amsterdam, op basis van art.231 lid 2 van de Gemeentewet, om de parkeerbelasting te innen. de directeur heeft deze bevoegdheid gemandateerd (ondermandaat) aan fiscale controleurs werkzaam bij Stadstoezicht.

 

Het toepassingsgebied van de Wahv (Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften) stekt zich niet uit tot het parkeerbelastingsbeleid en de handhaving ervan. De Wahv heeft betrekking op gedragingen die in strijd zijn met op het verkeer betrekking hebbende voorschriften gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet. Het betaald parkeren is fiscaal geregeld. De Wegenverkeerswet en daarmee ook de Wahv zijn hierop niet van toepassing. Omdat het fiscale parkeerrecht niet onder het strafvorderingsrecht valt, zijn noch richtlijnen van het Openbaar Ministerie noch regelgeving, zoals beëdigingen van buitengewoon opsporingsambtenaren, van toepassing.

 

Nu wordt het spannend. Denkt de gemeente hier dat de WOB niet voor hun geldt?? Ik snap niet waarom ze anders de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschrift erbij halen. De WAHV regelt het overtreden van verkeersregels, bijvoorbeeld te hard rijden, door rood rijden. Het is de "normale" wet waar je mee te maken krijgt als je iets fout doet in het verkeer. Omdat betaald parkeren echter een gemeentelijke belasting is geldt hier de belastingwet en niet de WAHV, dat klopt. Maar die fout is hier niet gemaakt, ons bezwaarschrift doelt helemaal niet op dingen die gebaseerd zijn op de WAHV. De Wet Openbaarheid Bestuur geldt voor iedereen en heeft niets met de WAHV te maken.

 

Kortom wij doen helemaal niets fout, maar de gemeente kraamt hier nu toch een hoop onzin uit.

 

Origineel bericht van: Cition

Op de betalingsherinnering (duplicaat aanslagbiljet naheffingsaanslag parkeerbelasting), welke door de Dienst Belasting Gemeente Amsterdam naar u is gestuurd, wordt vermeld wie de naheffingsaanslag heeft opgelegd (Stadstoezicht) en wie tot inning van de naheffingsaanslag bevoegd is (Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam). Tevens wordt de reden van het opleggen van de naheffingsaanslag vermeld, de datum, het tijdstip en de plaats waarop de naheffingsaanslag is opgelegd, alsmede de termijn waarbinnen het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. Hiermee is aan de wettelijke vereisten voldaan.

 

Let even goed op: Er is aan de wettelijke vereisten voor het opleggen van een naheffingsaanslag voldaan, maar wij vragen hier aanvullende gegevens op via de WOB.

 

Origineel bericht van: Cition

De eerste acceptgiro (duplicaat naheffingsaanslag) staat gelijk aan het verstrekken van documenten die de verlangde informatie bevatten in de zin van artikel 7 lid 1 sub a tot en met d van de WOB. In de belastingsherinnering staan immers alle (relevante) gegevens vermeld die ook op de naheffingsaanslag vermeld staan. Aangezien de originele naheffingsaanslag onder de ruitenwisser wordt geplaatst, is deze niet meer in ons bezit, maar de gegevens staan, zoals gezegd, op de door u ontvangen belastingsherinnering.

 

Ik kan de gemeente hier volgen: Je hebt de gegevens die op een bepaald document staan al, dus wij hoeven die niet opnieuw te verstrekken.

 

We hebben echter meer opgevraagd dan dat, ik ga even het lijstje af:

- Het brondocument. Ofwel het (mogelijk elektronische) document dat de parkeerwachter aanmaakte bij opleggen van de naheffingsaanslag.

 

De gegevens die hierop staan heb je mogelijk al in je bezit met de kopie naheffingsaanslag die je hebt ontvangen. Hier kan ik de gemeente volgen.

 

- Een op ambtseed opgemaakt en op een proces-verbaal gelijkend document, waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen.

 

Dit document en zeker de gegevens erin hebben we niet. Dit is overigens een omstreden puntje omdat parkeerwachters doorgaans geen verhaal schrijven bij iedere bon, het document is niet aangemaakt. De gemeente zou je verzoek dit op te vragen dus kunnen afwijzen, wat in veel gevallen is wat we willen: Je hebt dan een verklaring dat er geen relaas bestaat hoe het is waargenomen, dat kan erg nuttig zijn in een vervolgtraject.

 

- Het besluit dat ten grondslag ligt aan het heffen van parkeerbelasting op de Isolatorweg. Er wordt hier een bestuurlijk besluit bedoeld, niet noodzakelijk een verkeersbesluit.

 

Dit besluit, of de gegevens erin, heb je ook niet.

 

- De geldige akte van beëdiging van de dienstdoende controleur.

 

Deze akte, of de gegevens erin, heb je ook niet.

 

- Actueel, gedateerd en ondertekend mandaat van de gemeente betreffende de betrokken parkeerbelasting en -vergunningen, -tarieven en –locatie.

 

De gemeente heeft hierboven iets geschreven over het mandaat, maar het mandaat zelf of de gegevens erin heb je niet.

 

- Een document waaruit blijkt wie de heffingsambtenaar is die bezwaarschriften af-/ goedkeurt.

 

Dit document, of de gegevens erin, heb je ook niet.

 

- De onderbouwde berekening die ten grondslag ligt aan de kosten naheffingsaanslag groot EUR 49,60.

 

Dit buitengewoon essentiële document voor het schrijven van een goed bezwaarargument tegen de EUR 49,60 heb je niet. De gemeente onthoudt je door het niet verstrekken de mogelijkheid deze EUR 49,60 aan te vechten.

 

- (Indien van toepassing) de onderbouwde berekening die ten grondslag ligt aan het bedrag parkeerbelasting groot EUR 0,10.

 

Heb je ook niet gehad. Misschien zou de gemeente kunnen beargumenteren dat de berekening staat op je kopie naheffingsaanslag, maar toch...

 

- Het mandaatbesluit waaruit blijkt dat de ambtenaar die de naheffing oplegde, gemandateerd was om als heffingsambtenaar op te treden.

 

Wederom: Dit document of de gegevens erin heb je niet.

 

Origineel bericht van: Cition

Uitspraak

Gezien het voorgaande is besloten :

1. uw bezwaarschrift ongegrond te verklaren

2. de bestreden naheffingsaanslag in stand te laten

 

De gemeente doet hier uitspraak op je bezwaarschrift. Wat ze niet doen, en nergens anders in de brief, is een besluit nemen op je WOB-verzoek, of op zijn minst nemen ze geen besluit over een groot deel van de documenten die je hebt opgevraagd. Wel zou hun opmerking dat je bepaalde gegevens al hebt kunnen zien als een afwijzing, maar dan ben ik wel creatief aan het lezen.

 

Origineel bericht van: Cition

Beroep

Indien u het niet eens bent met deze uitspraak, kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak in beroep gaan bij : Rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht Belastingskamer, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM.

Uw beroep dient te worden gemotiveerd. Stuur altijd een kopie van de uitspraak mee. Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd. Meer informatie kunt u krijgen bij de Rechtbank.

 

Getekend

directeur Cition

 

Dit is een standaardstukje.

 

Origineel bericht van: Jean Claude

dit is dus niet meer of niet minder dan wat ik had verwacht, al onze argumenten worden van tafel geveegd meer zelfs :

Origineel bericht van: Cition
De reden van het parkeren zonder betalen is feitelijk niet van belang voor het vaststellen van de belastingsplicht

het kan hen dus weinig schelen waarom er geen parkeergeld betaald werd, of er nu borden staan of niet, parkeermeters of niet, een belasting is een belasting en moet betaald worden. Punt.

Ik ben het met die zienswijze natuurlijk niet eens, maar om nu beroep te gaan aantekenen bij de rechtbank ? Ik denk dat we gewoon een streep onder deze zaak gaan trekken, ik heb geen zin om een spelletje David tegen Goliath te gaan spelen.

 

Ja, dit is absoluut een dilemma en ik ken de situatie goed, naar de rechter gaan is een grote stap en die neem je niet te licht, moet je ook niet te licht nemen en je geeft jezelf ook werk. Wel is het zo dat je kansen op succes aanzienlijk groter zijn bij de rechter dan bij de gemeente.

 

Maar hoe dan ook, de opties die je hebt zijn als volgt:

 

- Je kunt bezwaar aantekenen tegen de uitspraak, en een beroepschrift naar de rechtbank sturen. Als je dat doet, verzoek de rechtbank de zaak schriftelijk te behandelen, je hebt waarschijnlijk geen zin om naar Haarlem te rijden voor een zitting van hooguit een half uurtje. Je moet dan duidelijk aangeven waar de gemeente fouten heeft gemaakt bij het beoordelen van je bezwaar.

 

- Je kunt de gemeente in gebreke stellen voor het geen besluit nemen op je WOB-verzoek. Hier is de gemeente zo overduidelijk de fout ingegaan dat ze op dit gebied bang voor je moeten zijn. Dit kan nog geld opleveren ook, want ze moeten als je ze in gebreke stelt als de sodemieter binnen twee weken alsnog besluit nemen welke documenten je krijgt, anders begint de teller voor de gemeente te lopen. Mogelijk is hun antwoord dat ze wel besluit hebben genomen, namelijk de verzoeken om alle documenten hebben afgewezen (creatief lezen). Dat is de laatste mogelijkheid:

 

- Een bezwaarschrift sturen tegen het afwijzen van je WOB-verzoek. Je kunt dan aangeven dat je de informatie in al die documenten toch echt niet hebt, je het recht hebt om ze te krijgen en er toch echt op staat dat je daadwerkelijk ze krijgt.

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Goh.....slap gelul.

Ik denk dat Amsterdam eea best wel dichtgetimmerd heeft, en je gewoon moet gaan betalen.

Dit antwoord van de gemeente lijkt me duidelijk......ze hebben meer met dit bijltje gehakt.

Je kan het voor de rechter gooien, maar ik denk dat een advocaat als Moscovitch er nog niet onderuit komt.

 

Natuurlijk zit er in de stad Amsterdam parkeerheffingen.

Als ik naar Brussel rijd, en parkeer deze ook ergens in de straat, weet ik gewoon dat ik moet betalen? Dus kijk ik wel tig keer rond of er borden staan, en/of meters.

 

 

HUMAX iCord is vervangen door de VU+  4k SOLO,

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Origineel bericht van: joker55
Goh.....slap gelul.
Ik denk dat Amsterdam eea best wel dichtgetimmerd heeft, en je gewoon moet gaan betalen.
Dit antwoord van de gemeente lijkt me duidelijk......ze hebben meer met dit bijltje gehakt.
Je kan het voor de rechter gooien, maar ik denk dat een advocaat als Moscovitch er nog niet onderuit komt.Waar baseer jij deze mening op. Het verhaal van Zuppelan komt mij over als behoorlijk professioneel en ter zake kundig. En dan heb jij het over slap gelul en Moscowicz? Of bedoel je iemand anders dan het maffia-maatje?
Link naar reactie
Delen op andere sites

Origineel bericht van: joker55
Goh.....slap gelul.
Ik denk dat Amsterdam eea best wel dichtgetimmerd heeft, en je gewoon moet gaan betalen.
Dit antwoord van de gemeente lijkt me duidelijk......ze hebben meer met dit bijltje gehakt.
Je kan het voor de rechter gooien, maar ik denk dat een advocaat als Moscovitch er nog niet onderuit komt.

Natuurlijk zit er in de stad Amsterdam parkeerheffingen.
Als ik naar Brussel rijd, en parkeer deze ook ergens in de straat, weet ik gewoon dat ik moet betalen? Dus kijk ik wel tig keer rond of er borden staan, en/of meters.Als je niet begrijpt waar het over gaat hoeft het nog geen "slap gelul" te zijn hoor.
Er zijn mensen die daar toch echt anders over denken, reageer positief of helemaal niet.

digipaps

 

"I'm not a complete idiot, some parts are missing"

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nou, laat ik zeggen, dat iets dat je zelf als onrechtvaardig beschouwt, ook daadwerkelijk wel eens onrechtvaardig kan zijn. Door het woud aan regels en procedures van de overheid is het lastig navigeren, en dat leidt tot de conclusie van velen "dat er niets aan te doen" is en je "gewoon moet betalen". Ik ga zelf meer uit van de principes van de Trias Politica, een overheid moet rechtvaardig handelen en als ze dat niet doen, dan kunnen wij burgers de overheid terecht wijzen.

 

Of dat ook in dit geval zo is, moeilijk. Er zit wel degelijk een onrechtfactor in, maar je had wat kunnen ruiken als je daar ter plekke was.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
 • Wie is er online   0 leden

  • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Lees alvorens je verder gaat onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.